instagram youtube
Titebond Instant Medium Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml Zväčšiť

Titebond Instant Medium Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

123-6211

Nový produkt

• Doba otvorenia: 7 sekúnd
• Podržte počas: 5 sekúnd
• Nechajte vytuhnúť počas: 30 sekúnd
• Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
• Dobu tuhnutia skrátite použitím Akcelerátora pre CA lepidlá
• Farba v tekutej forme: Transparentná
• Farba v tuhej forme: Transparentná
• Teplota na použitie: 10-30 °C
• Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C

Viac detailov

14,75 € s DPH

12,29 € bez DPH

Sekundové lepidlo pre lepenie malých plôch s úzkou škárou, najmä pre lepenie dreva a materiálov na báze dreva. Lepidlo je ale vhodné aj pre iné materiály akými sú napr. prírodný kaučuk, hliník, antikor, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidiel Titebond Instant sa líšia viskozitou a rýchlosťou tuhnutia. Lepený spoj je odolný proti nárazom, je pevnejší ako drevo a je pretierateľný.

Titebond Instant Medium je rýchlotuhnúce lepidlo Titebond so strednou viskozitou. Toto profesionálne lepidlo na drevo má univerzálne využitie, ideálne pre vyplňovanie hrčí a dutín v dreve, lepenie kovových dutín do dreva pre výrobu sústružených pier, alebo pre lepenie segmentov pre sústruženie.
Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

• Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám

Štandardné vety o nebezpečenstve:
H315 Dráždi kožu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej k nakladaniu s odpadmi, alebo vrátením dodávateľovi.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO: HORĽAVÁ KVAPALINA. Okamžite zlepí oči a kožu. Obsahuje etyl-2-kyanoakrylát. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
PRVÁ POMOC: Pri kontakte s očami neotvárajte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostnom liste.

Nepoužívať s výrobkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. Pre výrobky, ktoré majú nepriamy styk s potravinami, použite lepidlo Titebond II Premium Lepidlo na drevo alebo Titebond III Ultimate Lepidlo na drevo.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Objem: 59 ml

Použitie: Drevo, MDF, kože, plast, keramika a väčšina poréznych materiálov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Titebond Instant Medium Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

Titebond Instant Medium Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

• Doba otvorenia: 7 sekúnd
• Podržte počas: 5 sekúnd
• Nechajte vytuhnúť počas: 30 sekúnd
• Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
• Dobu tuhnutia skrátite použitím Akcelerátora pre CA lepidlá
• Farba v tekutej forme: Transparentná
• Farba v tuhej forme: Transparentná
• Teplota na použitie: 10-30 °C
• Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C

Produkty z rovnakej kategórie