instagram youtube
Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml Zväčšiť

Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

123-6221

Nový produkt

• Doba otvorenia: 10 sekúnd
• Podržte počas: 8 sekúnd
• Nechajte vytuhnúť počas: 30 sekúnd
• Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
• Farba v tekutej forme: Transparentná
• Farba v tuhej forme: Transparentná
• Teplota na použitie: 10-30 °C
• Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C
• Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám

Viac detailov

14,75 € s DPH

12,29 € bez DPH

Sekundové lepidlo pre lepenie malých plôch s úzkou škárou, najmä pre lepenie dreva a materiálov na báze dreva. Lepidlo je ale vhodné aj pre iné materiály akými sú napr. prírodný kaučuk, hliník, antikor, sklolaminát, PVC, plasty a porcelán. Jednotlivé typy lepidiel Titebond Instant sa líšia viskozitou a rýchlosťou tuhnutia. Lepený spoj je odolný proti nárazom, je pevnejší ako drevo a je pretierateľný.

Titebond Instant Thick je rýchletuhnúce lepidlo Titebond s vysokou viskozitou. Toto profesionálne lepidlo na drevo je ideálne pre lepenie čelných vlákien dreva, teda napríklad pre rohové spoje líšt a rámčekov, pre lepenie blokov pre sústruženie, alebo pre rýchlu fixáciu šablóny priamo na dielec alebo cez papierovú pásku.

Lepidlo je čistiteľné pomocou acetónu.

Štandardné vety o nebezpečenstve:
H315 Dráždi kožu.
H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
H341 Podozrenie na genetické poškodenie.
H351 Podozrenie na vyvolanie rakoviny.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P264 Po manipulácii si starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela.
P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
P280 Používajte ochranné rukavice.
P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ošetrenie.
P405 Uchovávajte uzamknuté.
P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním osobe oprávnenej k nakladaniu s odpadmi, alebo vrátením dodávateľovi.

UPOZORNENIE

NEBEZPEČENSTVO: HORĽAVÁ KVAPALINA. Okamžite zlepí oči a kožu. Obsahuje etyl-2-kyanoakrylát. Dráždi oči, kožu a dýchacie cesty. Zabráňte kontaktu s očami alebo pokožkou. Vyvarujte sa vdychovaniu výparov. Neprehĺtajte. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla.
PRVÁ POMOC: Pri kontakte s očami neotvárajte oči silou. Vyplachujte oči vodou po dobu 15 minút a bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc. Pri kontakte s pokožkou opláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Pri vdýchnutí sa presuňte na čerstvý vzduch. Pokiaľ príznaky pretrvávajú, vyhľadajte lekársku pomoc. Ďalšie informácie nájdete v Bezpečnostnom liste.

Nepoužívať s výrobkami prichádzajúcimi do styku s potravinami. Pre výrobky, ktoré majú nepriamy styk s potravinami, použite lepidlo Titebond II Premium Lepidlo na drevo alebo Titebond III Ultimate Lepidlo na drevo.

UDRŽUJTE MIMO DOSAHU DETÍ.

Objem: 59 ml

Použitie: Drevo, MDF, kože, plast, keramika a väčšina poréznych materiálov

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

Titebond Instant Thick Rýchloschnúce lepidlo - 59 ml

• Doba otvorenia: 10 sekúnd
• Podržte počas: 8 sekúnd
• Nechajte vytuhnúť počas: 30 sekúnd
• Úplné vytvrdnutie: po 8 hodinách
• Farba v tekutej forme: Transparentná
• Farba v tuhej forme: Transparentná
• Teplota na použitie: 10-30 °C
• Trvanlivosť: 24 mesiacov v tesne uzavretej fľaštičke pri teplote skladovania 4-24 °C
• Spoj odolný proti teplu a rozpúšťadlám

Produkty z rovnakej kategórie