instagram youtube

Aktivátor CA, 150 ml, spray

154-KAV56.9958.CZ

Nový produkt

• Aktivátor k urýchleniu vytvrdzovania rýchloschnúcich CA lepidiel
• Vhodné pre lepidlá Titebond Instant

Viac detailov

6,84 € s DPH

5,70 € bez DPH

Aktivátor CA pre rýchloschnúce kyanoakrylátové (CA) lepidlá v 150 ml aerosólovom balení. Slúži k urýchleniu vytvrdzovania rýchloschnúcich lepidiel Titebond Instant a iných v podmienkach nepriaznivých pre ich prirodzené vytvrdzovanie: v suchom prostredí, v chlade, pri lepení neaktívnych materiálov alebo pri aplikácii hrubej vrstvy lepidla. Produkt nesmie byť používaný pri lepení materiálov, ktoré nie sú odolné voči organickým rozpúšťadlám (napr. penový polystyrén).

Nebezpečenstvo:

Výstražné upozornenia:

H222    Mimoriadne horľavý aerosól.
H229    Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
H302    Škodlivý po požití.
H336    Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
H411    Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia
P102    Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210    Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
P211    Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
P251    Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.
P261    Zabráňte vdychovaniu aerosólov.
P271    Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P304+P340    PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
P410+P412    Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C.
P501    Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Aplikovať ho môžete jedným z dvoch základných postupov:
Malé diely: Aktivátor naneste na jednu lepenú plochu a nechajte zaschnúť (zostáva aktívny niekoľko hodín). Potom naneste lepidlo na druhú styčnú plochu a diely priložte.
Veľké diely: Lepidlo naneste na jednu styčnú plochu, diely pritlačte a spoj prestrieknite aktivátorom.

Skladovanie: V pevne uzavretom obale, v chlade, suchu a tme (pri teplote +5 °C až +25 °C). Nevystavujte teplotám pod +2 °C.

Životnosť: Pri dodržaní podmienok správneho skladovania je zaručená trvanlivosť v neotvorenom originálnom balení po dobu 1 roka pri zachovaní vyššie uvedených vlastností produktu.

Produkt obsahuje látky klasifikované ako nebezpečné v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008.

Použitie: Aktivátor sa nanáša zo vzdialenosti 20-25 cm na čisté a suché plochy, optimálny rozsah pracovných teplôt je +10 °C až +30 °C.

Momentálne žiadne príspevky (názory) od zákazníkov.

Napísať názor

Aktivátor CA, 150 ml, spray

Aktivátor CA, 150 ml, spray

• Aktivátor k urýchleniu vytvrdzovania rýchloschnúcich CA lepidiel
• Vhodné pre lepidlá Titebond Instant

Produkty z rovnakej kategórie